วิสัยทัศน์สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มแข็ง จริงจัง พัฒนาตนเอง มุ่งมั่นเอาชนะอาชญากรรม
 

กฎ ก.ตร
บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว .
   
 

ผลงานการจับกุม

ข้อมูลท้องถิ่น
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำรวจกาฬสินธุ์
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลหมายจับ
สถิติคดีอาญา 6 กลุ่ม
 กฤษฎีกา

·  ศาลฎีกา
·  กฎหมายไทย
·  กระทรวงยุติธรรม
·  ตำรวจ
·  อัยการ
·  ศาลยุติธรรม
·  คุมประพฤติ
  นครบาล
·  ตระเวนชายแดน
·  สันติบาล
·  ตรวจคนเข้าเมือง
โรงพยาบาลตำรวจ

สังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์


ตำรวจภูธรภาค 4

 
สำนักงาน ก.พ.
·  ทำเนียบรัฐบาล
·  กรมบังคับคดี
·  กรมบัญชีกลาง
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9
ช่อง11
ITV
UBC
Nation channel

 


Windows8 Smartphones
industrial designers

 

สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสมเด็จ มุกดาหาร
ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
0-4385-1356 โดย พันตำรวจเอก นกุล จาตุประยูร ผู้กำกับการ

 
 

ข้อมูล สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์

ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ   สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์
            ตั้งอยู่ที่อำเภอกุฉินารายณ์    ตำบล  บัวขาว   อ.กุฉินารายณ์   จว.กาฬสินธุ์
2. พื้นที่ทั้งหมดของสถานีแบ่งออกเป็น   10  ตำบล    ได้แก่  ต.บัวขาว   ต.แจนแลน  ต.เหล่าใหญ่  ต.นาโก ต.นาขาม  ต.สามขา   ต.กุดค้าว  ต.สมสะอาด   ต.กุดหว้า   ต.หนองห้าง
3. พื้นที่ทั้งหมดของสถานี  จำนวนรวม     607.75   ตร.กม   10  ตำบลไ ด้แก่
3.1  ตำบล    บัวขาว      พื้นที่      76.95        ตร.กม.
            3.2  ตำบล    แจนแลน                                   พื้นที่      40               ตร.กม.
            3.3  ตำบล    เหล่าใหญ่                                  พื้นที่      79              ตร.กม.
            3.4  ตำบล    นาโก                                         พื้นที่        47            ตร.กม.
            3.5  ตำบล    นาขาม                                        พื้นที่     109             ตร.กม.
            3.6  ตำบล     สามขา                                      พื้นที่      58               ตร.กม.
            3.7  ตำบล    กุดค้าว                                       พื้นที่      29.76         ตร.กม.
            3.8  ตำบล    สมสะอาด                                  พื้นที่      16.12        ตร.กม.
            3.9  ตำบล    กุดหว้า                                       พื้นที่      106.2       ตร.กม.
            3.10 ตำบล   หนองห้าง                                   พื้นที่      56              ตร.กม.
4. ประชากรทั้งหมดในพื้นที่ของสถานี  มีจำนวนรวม     84,427   คน
     ประชากรแฝงจำนวน            คน
            4.1  ตำบล   บัวขาว                                          จำนวน     8,205        คน
            4.2  ตำบล   แจนแลน                                       จำนวน     6,408        คน
            4.3  ตำบล   เหล่าใหญ่                                      จำนวน     7,372       คน
            4.4  ตำบล   นาโก                                             จำนวน     4,760        คน
            4.5  ตำบล   นาขาม                                            จำนวน     12,556     คน
            4.6  ตำบล    สามขา                                          จำนวน      9,679      คน
            4.7  ตำบล   กุดค้าว                                           จำนวน      4,146      คน          
            4.8  ตำบล   สมสะอาด                                       จำนวน      4,314      คน
            4.9  ตำบล    กุดหว้า                                          จำนวน     4,484       คน
            4.10 ตำบล   หนองห้าง                                     จำนวน     5,305       คน

5.  ในเขตรับผิดชอบของสถานี  มีเทศบาล    2   แห่ง / อบต.   10   แห่ง    โดมมีรายละเอียด  ดังนี้

เทศบาล/อบต.

ตั้งอยู่พื้นที่
( ตำบล)

จำนวนประชากร

จำนวน
พื้นที่(ตร.กม)

เทศบาลตำบลบัวขาว

ต.บัวขาว

11,970

9.95

เทศบาลตำบลกุดหว้า

ต.กุดหว้า

5,350

4.2

อบต.บัวขาว

ต.บัวขาว

8,205

67

อบต.แจนแลน

ต.แจนแลน

6,408

40

อบต.เหล่าใหญ่

ต.เหล่าใหญ่

7,372

79

อบต.นาโก

ต.นาโก

4,760

47

อบต.นาขาม

ต.นาขาม

12,556

109

อบต.สามขา

ต.สามขา

9,697

58

อบต.กุดค้าว

ต.กุดค้าว

4,146

29.76

อบต.สมสะอาด

ต.สมสะอาด

4,314

16.12

อบต.กุดหว้า

ต.กุดหว้า

4,484

102

อบต.หนองห้าง

ต.หนองห้าง

5,305

56


รายชื่อบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง

1

ส.ต.ท.หาญ บุญสุริยงค์

หัวหน้า สภ.ฯ.

2459 – 2461

2

จ.ส.ต.เลื่อน รักสัตย์

หัวหน้า สภ.ฯ.

2461 – 2462

3

ส.ต.อ.ศรีลา อุปวงษา

หัวหน้า สภ.ฯ.

2462 – 2464

4

จ.ส.ต.ยา เกษมศิริ

หัวหน้า สภ.ฯ.

2464 – 2467

5

ส.ต.อ.เติน หาญฤทธิ์

หัวหน้า สภ.ฯ.

2467 – 2470

6

ส.ต.ท. เวิน จันทร์เมือง

หัวหน้า สภ.ฯ.

2470 – 2473

7

ส.ต.ท. เปี่ยม แสนสุข

หัวหน้า สภ.ฯ.

2473 – 2483

8

ส.ต.อ.อินทร์ ฤทธิ์กล้า

หัวหน้า สภ.ฯ.

2483 – 2484

9

ร.ต.ต.สุภี ศรีราชพนมปาน

หัวหน้า สภ.ฯ.

2484 – 2488

10

ร.ต.ต.นวล แสงสิงห์คี

หัวหน้า สภ.ฯ.

2488 – 2492

11

ร.ต.อ.นิคม ตรงเพชร

หัวหน้า สภ.ฯ.

2492 – 2502

12

ร.ต.ท.พร้อม ห่อทอง

ผบ.กอง ฯ.

2502 – 2514

13

พ.ต.ต.สวงค์ ชูเยาว์

ผบ.กอง ฯ.

2514 – 2517

14

พ.ต.ต.ชวลิต วีระพัฒนกุล

ผบ.กอง ฯ.

2517 – 2519

15

พ.ต.ต.ณฤทธิ์ แก้วกระจ่าง

สว.ญ. ฯ.

2519 – 2521

16

พ.ต.ต.ประเชิญ เกตุวรสุนทร

สว.ญ. ฯ.

2521 – 2525

17

พ.ต.ต.มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์

สว.ญ. ฯ.

2525 – 2529

18

พ.ต.ท.อดุลย์ ลีบำรุง

สว.ญ. ฯ.

2529 – 2532

19

พ.ต.ท.ยงยุทธ สง่าเนตร

สว.ญ. ฯ.

2532 – 2534

20

พ.ต.ท.ณรงค์ อรรคนิตย์

สว.ญ. ฯ.

2534 – 2535

21

พ.ต.ท.สโรช หลักเพ็ชร์

รอง ผกก.ฯ.

2535 – 2538

22

พ.ต.ท. ยุทธศาสตร์ ศรีธงชัย

รอง ผกก.ฯ.

2538 – 2541

23

พ.ต.ท.เกื้อ สุขสมเพียร

รอง ผกก.ฯ.

2541 – 2541

24

พ.ต.อ.สมชาย ชวเดช

ผกก.ฯ.

2541 – 2544

25

พ.ต.อ.ภัทรพล ศรีแก้ว

ผกก.ฯ.

2544 – 2548

26

พ.ต.อ. ยุทธศาสตร์ ศรีธงชัย

ผกก.ฯ.

2548 - 2553

27

พ.ต.อ.นกุล จาตุประยูร

ผกก.ฯ.

2554 

 สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์กำลังอยู่ในช่วงรื้อปรับปรุงและสร้างอาคารที่ทำการใหม่ ที่ทำการชั่วคราวย้ายมที่บ้านพัก ผกก.อยู่ข้างๆที่ทำการเดิม ครับ 043 851356
และขออภัย บางส่วนของเว็บไซด์ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข